Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийгдэж дууслаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/316, Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/210 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн 5 мал эмнэлэг шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг дүүргийн малчин мал бүхий иргэдийн нийт 209 тэмээ, 14198 үхэрт хийхээс 341 өрхийн 58 тэмээ, 13149 үхэр сүрэгт 2017 оны 05-р сарын 25-наас 06-р сарын 10-ны хооронд хийж дуусгалаа. Вакцинжуулалт 91,6%-тай