Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА:
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3. Харьяалах татварын албанд албан татвар суутгагчаар бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас /Суутгагчийн дугаарыг бичсэн байна/
4. Гадна, дотно тохижилтын зураг
5. Стандартын шаардлага 90% ба түүнээс дээш хувь хангасан байх
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Багануур дүүргийн ДБҮҮХ зөвшөөрсөн тохиолдолд/;

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад
а/ Баар 2,250,000 төгрөг
б/ Хүнсний дэлгүүр 1,300,000 төгрөг
в/ Кафе 750,000 төгрөг

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад
а/ Баар 900.0
б/ Хүнсний дэлгүүр 400,0.
КАФЕ 400,0

ТАМХИ
1. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж: 250,000 төгрөгийг Голомт банк Татварын хэлтсийн 4605100342 дансанд

2. Гэрчилгээний хэвлэлийн зардал 3000 төгрөг

ТАМХИ :
1. Хүсэлт гаргач нь “Тамхины хяналтын тухай” хуультай танилцсан байх.
2. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж, маягтын үнийг банкинд тушаана.
3. а/ ААН нь: Албан хүсэлт гарган Багануур ЗДТГ-ын бичиг хэргийн ажилтанд өгнө. /хураамжийн тасалбар хавсаргана/
б/ Иргэн нь: Өргөдөл бичиж өгнө. /хураамжийн тасалбар хавсаргана/

Жич: Хүсэлт, өргөдөл зэрэгт дараах асуудлыг тусгана.
Үүнд:
 Нэр,
 Байршил,
 Оноосон нэр,
 Үйлчилгээний чиглэл,
 ААН-ийн гэрчилгээний дугаар, /Иргэн бол ригестрийн дугаар/,
 “Тамхины хяналтын тухай” хуулийг судласан эсэх ,
 Сургуулиас хэдэн метрийн зайтай тухай,
 Утасны дугаарууд

“Тусгай зөвшөөрөл гарсныг ДБҮҮХ-ийн мэргэжилтэн ААН, иргэнд утасдаж мэдэгдэнэ. Тиймээс утасны дугаараа тодорхой бичнэ үү?

Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж: 250,000 төгрөгийг Голомт банк Татварын хэлтсийн 4605100342 дансанд