2017 оны 04 дугаар сарын 11-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 04 дугаар сарын 11-ний өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан
1 Төв зам дагасан самбруудыг цэгцлэх өнгө үзэмжийг сайжруулах      14 ДБҮҮХ, МХХ, ЗАА ЗДТГ
2 Ой хээрийн түймэр, ахуйн орчинд хог шатаах, гал алдах энэ тал дээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.      14      ОБХ    ЗДТГ
3 замын хэвтээ, босоо тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг сэргээн засварлах.      14 ЗАА, ДБҮҮХ ЗДТГ
4 Нийтиийн эзэмшлийн талбайн хогны савны стандартыг хангаж ажиллах     14 ЗАА, Авто-Жим ОНӨААТҮГ ЗДОрлогч
5 Хороолол доторх болон төв гудамж талбайн замын зураг төсвийг гаргаж нийслэлд хүргүүлэх     14 Авто-Жим, ДБҮҮХ ЗДОрлогч
6 Баялаг хороололын зам засварыг зураг төслийг хийх     14   ДБҮҮХ ЗДОрлогч
7 Спортын 6-р их наадмын нээлтийн үйл ажиллагааг сайтар зохион байгуулах.     14     НХХ ЗДОрлогч
8 Гэр хорооллын айлуудад ОО, муу усны нүхэд ариутгал хийх     14 ЗАА, НХХ ТЗУХ
9 Үр дүнгийн гэрээ хийгдээгүй байгууллагууд үр дүнгийн хийнэ. Үр дүнгийн гэрээний төслийг   боловсруулж оруулж ирэх.    14 ТЗУХ, Боловсролын хэлтэс ЗДОрлогч
10 Нийслэлийн Аудитын газраас өгсөн албан шаардлага зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах.    14      СТСХ ЗДОрлогч
11 Зарим байгууллагуудын нягтлан няравуудыг сэлгүүлэх ажлыг зохион байгуулах.    14       СТСХ ЗДОрлогч