Үүрэг даалгавар 2017.01.03

2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 2017 оныг “Төрийн албан хаагчдын  сахилга,  хариуцлагыг дээшлүүлэх  ” жил болгон зарласантай холбогдуулан ажлын төлөвлөгөөг шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүнтэйгээр боловсруулж, ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр батлуулах 14  

Ажлын хэсэг

 

ЗДТГ
2 Холбогдох байгууллагын удирдлагууд 2017 оны Үр дүнгийн гэрээний тусгай захиалгат  бүтээгдэхүүндээ  Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон ЖДҮДТөвтэй  хамтран ажиллах талаар  тодорхой заалт  оруулах 14

Холбогдох байгууллагын удирдлагууд

ЗХХ
3 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулж хүргүүлэх 01.15-ны дотор ЗДТГ, ИОХэлтэс, Хороодын Иргэний танхим ДИТХ-ын Эрх зүйн бодлогын хороо
4 Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарыг сонгон шалгаруулалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах 1-р сард багтааж  

Боловсролын хэлтэс

НХХ
5 ААНБ-ын удирдлагуудтай хамтарч ажиллах талаар Санамж бичиг байгуулах 14

ЗДО, ЗХХ

ЗДТГ
6 2017.01.13 буюу  Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан АИХ-ын депутатуудтай ЕБС-ийн сурагчид, ТАХ-чдыг уулзуулах, хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг  зохион байгуулах

 

14  

Боловсролын хэлтэс, Цэргийн штаб

ЗДТГ
7 “Малчдад туслах сайн санааны аян”-ыг эрчимжүүлэх, өвс тэжээлийн нөөцийн судалгаа гаргах, төсөв хөрөнгө зохицуулах 14  

УЗХороо, СТСХ

 

ЗДТГ
8 Ил задгай мах,  ууц зарах газар байршлыг тогтоож, хяналт тавьж ажиллах 14

ЗАА

МХХ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.