А27 Сургалтад хамрагдсан мэргэжилтнүүдэд хөрөнгө гаргах тухай