Б175 Нүүрсний хөнгөлөлтөд зориулж тусламж олгох тухай