Сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/640 дугаар удирдамжийн хүрээнд үсчин, гоо сайхны үйлчилгээ эрхлэгдэд тухайн чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журам, стандартын талаар мэдээлэл өгч, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа, хяналтын хуудсыг сурталчлах, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн 9 үсчин, гоо сайхны газрын 23 үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамруулан Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Сарантуяа, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Ц.Буяндэлгэр нар хамтран сургалт зохион байгууллаа.
us

Leave a Reply