2017 оны төлөвлөлт хийгдэж байна.

Тус хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагч нар 2016 оны хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн объектуудад эрсдлийн үнэлгээг хийж шилэн хяналтын системд мэдээллээ бүрэн орууллаа.
2015 онд тус хэлтсийн 9 улсын /ахлах/ байцаагч нар хяналтын 8 чиглэлээр давхардсан тоогоор 459 объектод эрсдлийн үнэлгээг хийж, 155 объектод хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн бол 2016 онд 196 объектод хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж 541 объектод эрсдлийн үнэлгээг хийж мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулсан байна.
2016 оны эрсдлийн үнэлгээ хийсэн 541 объектоос их, дунд үнэлэгдсэн объектуудыг сонгон 2017 онд хийх хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээний төлөвлөлтийг хийж байна. Засгийн газрын Шилэн хяналт http://khyanalt.gov.mn/portal
tse3