Үүрэг даалгавар 2016.11.08

2016  оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 
 удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар
Товч агуулга Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны НЭЗЗ,  мөрийн хөтөлбөр боловсруулахтай холбогдуулан Төрийн байгууллага болон аж ахуйн нэгж байгууллагаас санал хүлээн авах 14

ЗХХ

ЗХХ
2 УИХ, Засгийн газар, Нийслэлийн ИТХ,  нийслэлийн Засаг дарга, дүүргийн Засаг даргаас гарсан тогтоол шийдвэрийн дагуу хэрэгжиж буй ажлын талаар байгууллага бүр ажилтан албан хаагчдад тухай цаг бүрт нь танилцуулж байх 14

ААНБ

ЗДТГ
3 ААНБ-ууд 2016 оны үйл ажиллагааны  тайлан болон оны шилдгүүдийн материалыг 12-р сарын 10-ны дотор ирүүлэх 14

ААНБ

ЗХХ
4 Нийт ААНБ-ууд цас цэвэрлэгээний ажлыг сайжруулах 14

ААНБ

ЗАА

ЗАА
5 Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар айл өрхүүдийн цахилгааны алдагдал бууруулах төсөл хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан зургийн төслийн нэгжтэй хамтран ажиллах 14 Газрын алба,

ЦДҮС ТӨХК-ий Зүүн өмнөд бүсийн салбар,

БЗӨБЦТС ТӨХК

Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд