Хэсгийн ахлагчаар ажиллах иргэнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

1 001 1 002 1 003 1 004