Баяр наадмын үеэр жижүүр хийх улсын байцаагч, ажилтнуудын хуваарь

BND MXX naadam huvaari

naadam 1

naadam 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.