Иргэний мэдээллээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийлээ.

Хэлтсийн даргын баталсан 2016.04.22-ны өдрийн 02/29 дугаартай “Иргэний гомдлын мөрөөр хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 1 хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд  “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай”, “Эрүүл ахуйн тухай” хууль болон бусад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтаар 2 нэр төрлийн 26 ширхэг 24700 төгрөгийн хадгалалтын хугацаа дууссан хүнсний бүтээгдэхүүнийг  улсын байцаагчийн акт 1-г гарган устгуулахаар хураан авч, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага 1-г гарган хүргүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Хадгалалтын болон хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаалалтыг таслан зогсоож, бүтээгдэхүүнийг хураан авсан бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүнээс шалтгаалсан өвчлөл, халдвар, хордлого гарахаас сэргийлсэн арга хэмжээ болсон

1

Leave a Reply