ХХОАТ-ийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тайланг хүлээн авлаа

Дүүргийнed455071d6a40db67bb43e2e2fbfe65122cf3eb1 хэмжээнд 2015 оны ХХОАТ-ийн хөнгөлөлт ,чөлөөлөлтөөр 975 тайлан хүлээн авсан.
Нийт хүлээн авсан тайланд орон сууцны чөлөөлөлтөөр анх удаа байр авсан болон барьсан 152,үргэлжлүүлэн чөлөөлөлт эдэлсэн 344,оюутан хүүхдийн гадаадын сургалтын төлбөрөөр 18,дотоодын сургалтын төлбөрөөр 489,24.7-р заалтаар 5, бусад 4 тайланг баталгаажуулан авсанаас 37 иргэн орон сууц болон сургалтын төлбөрөөр давхар тайлан ирүүлсэн байна.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.