ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАСГИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

MTA_logo2013 оны эхний хагас жилд шалгавал зохих нийт 56 аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллага, олон нийтийн байгууллага, салбар, 11 иргэн шалгахаас 58 аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллага, олон нийтийн байгууллага, 11 иргэнд хэлтсийн даргын баталсан хяналт шалгалтын  томилолтын дагуу шалгасан байна. 2 аж ахуйн нэгж давхардаж шалгагдсан болно.
2013 оны эхний  хагас жилд шалгагдсан аж ахуйн нэгжүүдийг хариуцлагын хэлбэрээр нь авч үзвэл  ХК-1, ХХК 37, нөхөрлөл 6, хоршоо- 2 Төсвийн байгууллага 4, төрийн бус байгууллага 5, салбар 1, хувь хүн 11 , нийт 67
2013 оны эхний хагас жилд хяналт шалгалтаар нийт 933406.2 мян.төг-ийн зөрчил илрүүлэн 47382.7 мян.төг-ийн нөхөн татвар, 41165.2 мян.төг-ийн хүү, торгууль нийт 88777.9 мян.төг ногдуулсан.

Comments Closed

Comments are closed.