Лабораторийн сорилтын дүнг шилэн хяналтын системд оруулах болсонтой холбогдуулан бэлтгэл ажлын хүрээнд харилцан ярилцлаа.

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан “Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх” тухай 255 дугаар, “Лабораторид дээж хүлээн авах, хуваарилах, шинжилгээний дүнг олгох, төлбөр барагдуулах журам батлах тухай” 521 дүгээр тушаалуудыг дээж авдаг байцаагч нарт лабораторийн шинжээчид танилцуулан, харилцан мэдээлэл солилцлоо. Шилэн хяналтын системд төлөвлөгөөт хяналтаар шинжилсэн дээжийн сорилын дүнг оруулж иргэд аж ахуйн нэгжид ил тод нээлттэй болголоо.

6 7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.