ажлын хэсэг байгуулах тухай А/51

А тушаал 12 сар 001