2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1,5 тэр бум төгрөгийн хөрөнгөөр 17 төрлийн ажил хийгдэнэ

12395174_945118542269220_1731454503_n2015 оны 12 дугаар саын 14 өдөр дүүргийн ИТХ-ын ээлжит 15 дугаар хуралдаан хуралдаж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг баталлаа.

д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Хэрэгжих хугацаа

Төсөвт өртөг / мян төгрөг/

2016 онд санхүүжих /мян төгрөг/

Барилга байгууламж, их засвар

1

4,5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах бага сургуулийн барилгын ажил /Их гүн хэсэгт/ 2016 он 500,000.0 500,000.0

2

Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар /22-р байр/ 2016 он 226,503.1 226,503.1

3

Амины орон сууцны барилгын дэд бүтэц 2016 он 100,000.0 100,000.0

4

Тээвэр зохицуулалтын албанд авто гараж 2016 он 60,000.0 60,000.0

Тохижилт, ногоон байгууламж

5

40-47 дугаар байрны дундах тохижилт 2016 он 200,000.0 200,000.0

6

48-54 дүгээр байрны дундах тохижилтын ажил 2016 он 175,300.0 175,300.0

Тоног төхөөрөмж

7

5  дугаар хорооны ӨЭМТ-д багаж тоног, төхөөрөмж 2016 он 5,000.0 5,000.0

8

2 дугаар хорооны ӨЭМТ-д  багаж, чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоног төхөөрөмж 2016 он 10,000.0 10,000.0

9

Бодит хугацааны Молекул биологийн иж бүрэн аппарат /Ампликатор DT lite/ 2016 он 50,000.0 50,000.0

10

Эрүүл мэндийн төвд дуудлагын авто машин 2016 он 25,000.0 25,000.0

11

Эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн тасагт хүчил төрөгч, дуслын аппарат 2016 он 5,000.0 5,000.0

12

Биеийн тамир спорт хороонд тоног төхөөрөмж 2016 он 10,000.0 10,000.0

13

Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд жирэмсэний хяналтын зөвлөгөө өгөх төв байгуулах ,танхимын тоног төхөөрөмж 2016 он 20,000.0 20,000.0

14

Гэр хорооллын айл өрхүүдэд цахилгаан эрчим хүчний 2 тарифт тоолуур 2016 он 50,000.0 50,000.0

Иргэдийн бүлгийн ажил

15

2 дугаар хорооны  иргэдийн бүлгийн ажил 2016 он 20,000.0 20,000.0

16

4 дүгээр хорооны Жаргалант Рашаант хэсгүүдийн хүүхдийн тоглоомын талбай, орчны  тохижилт 2016 он 20,000.0 20,000.0

Зураг төсөл, төсөв

17

Бага сургуулийн холболтын зураг төсөв 2016 он 20,000.0 20,000.0

Дүн

1,496,803.1 1,496,803.1