Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг сурталчлах ажил үргэлжилсээр