Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгийн төсөл хүлээн авч байна.

ХХЭНХБИргэн zurag2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.