Сургалт зохион байгуулна.

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ”

СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

                      Нэг.Зорилго:2015 оны МХЕГ-ын төлөвлөгөө болон “Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аяны төлөвлөгөөний дагуусургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг төлөвшүүлэх мэдлэг хандлагыг эзэмшүүлэх, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцлийг сайжруулах, эрсдлийг бууруулах, хоол, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, дотоод хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Хоёр.Хамрах хүрээ:Сургалтандсургууль, цэцэрлэгийн тогооч, нярав, эмчнар, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хяналтын комисс, эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, цэцэрлэгийн орон тооны бус хяналтынкомиссын гишүүд, сургууль, цэцэрлэгт хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч аж аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд, дотоод хяналтын ажилтан нароролцоно.

Гурав: Сургалтын хугацаа, байр: Салбарын сургалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 13.00 цагт “Хишиг-Уул” ХК-ний  байранд зохион байгуулна.

Дөрөв: Сургалтын хөтөлбөр

д/д

Сэдэв

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Бүртгэл , нээлт 16.05 Ж.Сарантуяа

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

О.Будхүү

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

 

2

3

“Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын халдвар хамгааллын асуудлууд 13.00-13.15

 

33

Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь 13.15-13.30

4.

“Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ыг мөрдөж ажиллах; 13.30-13.45

5.

“Мал, амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох, бүртгэлийн журам”-ыг мөрдөж ажиллах, бүртгэл хөтлөх; 13.45-14.05  

Б.Түмэндэлгэр

Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч

6.

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам”-ыг мөрдөж ажиллах, бүртгэл хөтлөх; 14.05-14.20
7. Хэлэлцүүлэг, санал асуулга, гарын авлага тараах
14.20-14.30  Улсын байцаагчид