Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн

тохиолдолд бүрдүүлэх материал

1. Иргэний өргөдөл /Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Газрын кадастрын зураг

5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын  хуулбар / тооцоо нийлсэн акт/

6. Өдөр дутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг, сонины “хүчингүй болов” гэсэн хэсгийн хамт

7.“Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба”-аас барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа /100-н айлын Жоби дэлгүүрийн баруун талд

 

Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд

бүрдүүлэх материал

1. 2 талын иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах

3. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээний эх хувь

4. 2 талын наториатаар батлуулсан эрх шилжүүлсэн тухай гэрээ /эх хувь/

5. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/

6. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт/

7. Газар эзэмшигч иргэн нас барсан бол тухайн гэрчилгээний хуулбар, наториатаар батлагдсан өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ

 

Амины хашаа болон зуслангийн зориулалттай газар баталгаажуулахад

бүрдүүлэх материал

1. Иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4. Газрын кадастрын зураг

5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт/

6. Зуслангийн газарт бол БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДҮГНЭЛТ гаргуулж хавсаргах /Нийслэлийн байгаль хамгаалах газраас авах/

 

Газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээ сунгуулахад

бүрдүүлэх материал

1.Иргэний өргөдөл / Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/

2.Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаастодорхойлолт авах

3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар

4.Газрын кадастрын зураг

5.Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт/

6.Зуслангийн газарт бол БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДҮГНЭЛТ гаргуулж хавсаргах /Нийслэлийн байгаль хамгаалах газраас авах/

 

Шинээр газар өмчлөх хүсэлт гаргахад

бүрдүүлэх материал

1.Иргэний үнэмлэхийн нотриатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

2.Оршин суугаа баг хороо Засаг дарга /тосгоны захирагч/-ын тодорхойлт

3.Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ,газар эзэмших гэрээний эх хувь

4.Хүсэлт гаргасан газрын байршил,хэмжээг харуулсан тойм зураг/кадастрын зураг/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.