Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Батладсан огноо

Тогтоол, шийдвэрийн нэр

Монгол улсын хууль

2002 он Монгол улсын Газрын тухай хууль
1997 он Газрын төлбөрийн тухай хууль
1997 он Геодези, зурагзүйн тухай хууль
1999 он Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
2002 он Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
1995 он Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол

1997 оны 152 Монгол улсын газрын нэгдмэл сангийн үнэлгээний тойргийн хуваарь
2003 оны 28 Хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний талаар

Барилга, хот байгуулалтын яамны сайдын тушаал

2010 оны 206 дугаар тушаал Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох аргачлал

Газрын харилцаа, Геодези, Зурагзүйн газрын даргын тушаал

2008 оны 83 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам
2008 оны 133 Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
2010 оны 17 Нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөх журам

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

2010 оны 5/39 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөр ноогдуулах хэмжээг шинэчлэн түр тогтоох тухай
2012 оны 3/10 Газрын харилцааны зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай
2014 оны 5/14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газрын зориулалт, хэмжээг өөрчлөх үйл ажиллагааны журам
2013 оны 10/39 Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоох тухай
2014 оны 92 Газар өмчлөлийг цахим хэлбрээр зохион байгуулах тухай

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.