БАГАНУУР НДХ АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДААТГУУЛАГЧИЙГ  МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛАХ ЗАРДЛЫГ ОЛГОХ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.