Хөтөлбөр батлах тухай

алтууш 001 алтууш 002 алтууш 003 алтууш 004 алтууш 005 алтууш 006 алтууш 007 алтууш 008 алтууш