“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СОЁЛЫГ АЖЛЫН БАЙРАНД НЭВТРҮҮЛЬЕ” НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг “Багануур” ХК-ий ажлын байранд зохион байгууллаа.
Тус өдөрлөгт дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, “Багануур” ХК-тай хамтран гал эсэргүүцэх дасгал, аваарь устгах үзүүлэх сургууль хийж үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн инженер техникийн ажилчдын дунд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн хүрээнд асуулт хариултын АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа.

2

3

1

4

Leave a Reply