Хэсэгчилсэн хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай А/152

A152