Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай А/151

A151