Хөрөнгө гаргах тухай А/139

A139 001 A139 Хавсралт 1 001