Нийслэлийн Иргэдийн спортын их наадмын анхан шатны тэмцээн зохион байгуулах тухай А/135

A135 001 A135 Хавсралт 1 001