Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулиуд

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль шинэчилсэн найруулгаар батлагдсантай  холбогдуулан дараах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт орсон. Үүнд:

 1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 2. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 3. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай  хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 4. Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах  тухай
 5. Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 6. Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 7. Төрийн бус  байгууллагын  тухай  хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 8. Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 9. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 10. Татварын ерөнхий хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай
 11. Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 12. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 13. Соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 14. Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 15. Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 16. Улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 17. Дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 18. Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 19. Хоршооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 20. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 21. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 22. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
 23. Нөхөрлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 24. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 25. Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 26. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах
 27. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
 28. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.