Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвөөс 2015 оны 1-р улиралд 1000 гаруй хүнд сургалт хийлээ.

Эцэг эх, багш, олон нийтэд “Гэр бүлийн боловсрол”, “Хүүхдийн нас сэтгэл зүйн онцлог”, “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргууд”, “Хүүхдийн эрх, хамгаалал”  “Хүний эрх”, “Сайн засаглалтай сургууль”, “Харилцаа” сэдвээр   мэдлэг олгох, мэдээлэл өгөх чадавхижуулах сургалтуудыг 125,  Боловсрол цогцолбор, Гүнгалуутай цогцолбор сургуулиудын    эцэг эх багш сурагчид нийт 1040 хүнд нийт 22 удаагийн   сургалт мэдээлэл хийлээ.

Leave a Reply