Багануур дүүргийн 142-р цэцэрлэгт сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн 142-р цэцэрлэгийн дотоод хяналтын нэгж, ажилтнуудад “Дотоод хяналт”-ыг хэрэгжүүлж буй байдал, ирүүлсэн тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгч, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж,  “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх дотоод хяналтын журам”-ын талаар 2015 оны 03-р сарын 09-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, мэдэгдэл, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Snapshot_2015-03-12_160630

Snapshot_2015-03-12_160657