2013.05.31-ны байдлаар орлогын мэдээ

/Өссөн дүнгээр, сая төгрөгөөр/

Татварын нэр төрөл

Төлөв лөгөө

Гүйцэт гэл

Биелэлт

Дүн

Хувь

I Дүүргийн төсөвт

1

Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар

9.2

7.9

-1.3

85.9

2

Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар

25.9

26.1

0.2

100.8

3

Суутгагчаас тооцон суутгасан татвар

19.4

20.7

1.3

106.7

4

Бууны албан татвар

0.6

0.7

0.1

116.7

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж

12.5

22.0

9.5

176.0

6

Хогны хураамж

42.9

41.2

-1.7

96.0

7

Ус ашигласны төлбөр

62.0

63.0

1.0

101.6

8

Хүү, торгуулийн орлого

20.6

20.3

-0.3

98.5

9

Төсөвт газрын өөрийн орлого

36.2

34.7

-1.5

95.9

10

Бусад нэр заагдаагүй орлого

29.7

27.7

-2.0

93.3

11

Хөрөнгө худалдсаны орлого

64.5

71.8

7.3

111.3

Дүн

323.5

336.1

12.6

103.9

II Нийслэлийн төсөвт

1

Цалин хөлс ба түүнтэй адилтгах орлогын татвар  1,189.3  1,516.3   327.0

127.5

2

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар        81.9        90.0       8.1

109.9

3

Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар     131.7      142.6     10.9

108.3

 

Дүн

 1,402.9

 1,748.9

  346.0

 124.7

III Улсын төсөвт

1

Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын татвар

112.9

147.1

34.2

130.3

2

Нэмэгдсэн өртгийн татвар

375.1

392.5

17.4

104.6

3

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

580.0

580.0

0.0

100.0

4

Агаарын бохирдлын төлбөр

7.8

9.7

1.9

124.4

 

Дүн

 1,075.8

 1,129.3

53.5

105.0

 

Нийт Дүн

 2,802.2

 3,214.3

  412.1

 114.7

 

Comments are closed.