Татварын тайлангийн сургалт

Дүүргийн татварын хэлтэстэй хамтран үйлдвэр эрхлэгчид болон төвийн бойжигчдын дунд татварын тайланг хүргүүлэх тухай сургалтыг 2014 оны 11-р сарын 25нд сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар хүн амын орлогын албан татвар, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай, мөн тайланг цахим хэлбэрээр хэрхэн хүргүүлэх зэрэг талаар татварын албаны сургалтын ажилтан татварын улсын байцаагч Гэрэлмаа нар ирж сургалт мэдээлэл хийлээ.