Багануур дүүргийн малчид, тариаланчдын зөвлөгөөнөөс гарсан уриалга

Багануур дүүргийн малчид, тариаланчдын зөвлөгөөнөөс гарсан уриалга

  1. Дүүргийн “Монгол мал” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж гаргах
  2. Уламжлалт мал аж ахуй, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх
  3. Мал аж ахуйг нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсронгуй болгож ашиг шимийн гарц чанарыг сайжруулах
  4. Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэх
  5. Мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний зах зээлийг хөгжүүлж, борлуулалтын оновчтой сүлжээг бий болгож урамшуулал олгох
  6. Мал аж ахуй газар тариалан эрхлэх бүс нутгийг тогтоох
  7. Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих
  8. Хил залгаа аймаг, сумдтай зун, намрын оторлолт, өвөлжилт, хаваржилт, хадлангийн гэрээ хэлцэл хийж зохицуулах
  9. Дүүргийн хүн амыг хүнсний ногоо, жимс жимсгэнээр хангах ажлыг ээлж дараатай зохион байгуулах