Гүйцэтгэсэн ажлын тайлангууд (2014 оны 10-р сарын байдлаар)

1. Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
2. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр ба нийслэлийн 2013 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилтыг Багануур дүүрэгт хэрэгжүүлсэн байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
3. Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 2-р сарын 12-ны өдрийн А/02 тоот албан даалгаврын дагуу Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
4. 2014 оны 1-р улиралд иргэдээс Дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын хэлтэс, алба болон албан тушаалтнуудад гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
5. Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 1-р улиралд гаргасан захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
6. Засаг даргын А/93 тоот захирамжийн биелэлтийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
7. 2013 онд аж ахуйн нэгж, иргэнд үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар олгосон газарт мониторинг хийсэн аудитын ажил
8. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2014 оны 5 дугаар сарын 08-ны 3/256 тоот албан бичгийн дагуу Засаг даргын тамгын газрын төсвийн хөрөнгийн болон ЗДНС-ын төлөвлөлт, хэрэгжилт, зарцуулалтанд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын ажил /1-р улирлаар/
9.Дүүргийн 2-р хорооны нийтийн халуун усны барилгын гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
10. 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдээс Дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын хэлтэс, алба болон албан тушаалтнуудад гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил
11. ЗДНС-аас 2014-2015 оны хичээлийн жилд СӨБ-д олгосон дэмжлэгийн зарцуулалтад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын ажил
12. ЗДТГ-ын дотоод албан томилолтын зардлын санхүүгийн баримтанд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын ажил