Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай Б/35

Б 33