Төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

 ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ

ХҮСЭЛТЭЙ ААН, ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД !

Хүсэлт гаргагч нь:

1.“Тамхины хяналтын тухай” хуультай танилцах ёстой. /Хууль журмыг ЗДТГ-ын мэргэжилтэн Энхтунгалагаас авч танилцаж болно.

2. Дараа нь тусгай зөвшөөрлийн хураамж, маягтын үнийг банкинд тушаана.

3. ААН нь албан  хүсэлт гарган ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгчид өгнө. /хураамжийн тасалбар хавсаргана/

4. Иргэн нь өргөдөл бичиж ЗДТГ-ын Өргөдөл гомдол хүлээн авах мэрэгжилтэнд өгнө. /хураамжийн тасалбар хавсаргана/

Хүсэлт, өргөдөл зэрэгт дараах асуудлыг тусгана.

Үүнд:

–       Нэр,

–       Байршил,

–       оноосон нэр,

–        үйлчилгээний чиглэл,

–       ААН-ийн гэрчилгээний дугаар, /Иргэн ригестрийн дугаар/,

–       тамхины хяналтын хуулийг судласан эсэх ,

–       сургуульд хир ойр болох талаар,

–       Утасны дугаарууд

“Тусгай зөвшөөрөл гарсныг ЗДТГ-аас ААН, иргэнд утасдаж мэдэгдэнэ.  Тиймээс  утасны дугаараа тодорхой бичнэ үү?

1.     Тусгай зөвшөөрлийн хураамж: 250,000 төгрөгийг

                           Хаан банк Татварын хэлтсийн 575 002 4985 дансанд

2.     Гэрчилгээний хэвлэлийн зардал 3000 төгрөг

                            Хаан банк хэвлэлийн  Аурагдезайн ХХК 5750530991 дансанд

   Нийт 253,000 төгрөг тушаана.

 Лавлах утас :                7021-0207, 9904-8518, 9607-8489

Tolbor huraamj1