List/Grid

Daily Archives: 10:13 am

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Багануур дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний
өдрийн ээлжит XVII дугаар хуралдааны 06
дугаар тогтоолын хавсралт
 
БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН 2019 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 НЭГ. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БҮЛЭГ
 


Хэрэгжүүлэх ажил
Хариуцах  байгууллага
Хугацаа
Төлөвлөгөөнд … Дэлгэрэнгүй… »