List/Grid

Daily Archives: 4:08 pm

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
 
Төрийн хяналт шалгалтын ил тод нээлттэй байдлыг хангах ажлын хүрээнд:

Тухайн жилд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад явуулах хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг баталж цахим хуудаст байршуулах

2017 онд … Дэлгэрэнгүй… »