List/Grid

Daily Archives: 4:44 pm

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А485

Ажлын хэсэг байгуулах тухай №А485

Шилдэг тохижилттой байгууллага шалгаруулах хөрөнгө гаргах тухай А/484

Шилдэг тохижилттой байгууллага шалгаруулах хөрөнгө гаргах тухай А/484

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/483

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/483

Талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай №А/482

Талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай №А/482

Хөрөнгө гаргах тухай №А/480

Хөрөнгө гаргах тухай №А/480

г

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/479

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай №А/479

Хөрөнгө гаргах тухай №А/478

Хөрөнгө гаргах тухай №А/478

улсын Клиникийн 1 эмнэлэгтэй хамтран ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/477

улсын Клиникийн 1 эмнэлэгтэй хамтран ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/477

Гүйцэтгүүлэх ажлын гэрээ байгуулж хөрөнгө гаргах тухай №А/476

Гүйцэтгүүлэх ажлын гэрээ байгуулж хөрөнгө гаргах тухай №А/476

Шагнах тухай №А/475

Шагнах тухай №А/475