List/Grid

Monthly Archives: September 2013

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №А/329

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №А/329

 

Иргэдэд боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай №А/325

Иргэдэд боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай №А/325

Хөрөнгө гаргах тухай №А/318

Хөрөнгө гаргах тухай №А/318

Хөрөнгө гаргах тухай №А/315

Хөрөнгө гаргах тухай №А/315

Газар эзэмших эрх шинээр олгох №А/310

Газар эзэмших эрх шинээр олгох №А/310

Хуульд заасан төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

Хуульд заасан төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл

 “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.7 дүгээр заалтад  “Дүүргийн Засаг даргаас тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох бөгөөд  250.000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж хураана” гэж заасны дагуу 2013 онд… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №А/308

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №А/308

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай №А/307

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай №А/307

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/306

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай №А/306

Асрамжийн газарт явуулах тухай №А/305

Асрамжийн газарт явуулах тухай №А/305