List/Grid

Дотоод аудитын алба Subscribe to Дотоод аудитын алба

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ.

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ.

Дүүргийн Засаг даргаар ахлуулсан Дотоод аудитын хорооны ээлжит 02 дугаар хурлаар Дотоод аудитын алба нь сүүлийн хагас жил хийсэн хяналт шалгалтын тайлан, аудитын үр дүнг танилцуулсан бөгөөд 2018 онд төлөвлөгөөт… Дэлгэрэнгүй… »

2017 оны батлагдсан төлөвлөгөө

2017 оны батлагдсан төлөвлөгөө

Багануур дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2017 оны хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

Багануур дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2017 оны хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

№              Зөрчлийн төрөл Зөрчлийн          дүн      Зөрчилд хамаарах байгууллага 1 Албан томилолтын баримтын бүрдэл дутуу, засвартай          1,955.0 Гүн… Дэлгэрэнгүй… »

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн Нийцлийн аудитын тайлан 2018

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн Нийцлийн аудитын тайлан 2018

Нийцлийн аудитын дүгнэлт 2018

Ерөнхий хяналтын сонсголд мэдээлэл хийлээ.

Ерөнхий хяналтын сонсголд мэдээлэл хийлээ.

Дүүргийн хамрах хүрээний байгууллагад Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд 2018 оны мэдээллээ байршуулсан байдалд сар, улирал бүр дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, Сангийн яам болон НДАА-нд улирал бүр… Дэлгэрэнгүй… »

Сангийн яамтай хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Сангийн яамтай хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт,эрсдэлийн удирдлагын газартай хамтран “ Дотоод аудитын тухай ойлголт”, ” Дотоод хяналт шалгалтыг байгууллагадаа хэрхэн хэрэгжүүлэх” талаар сургалтыг 10 дугаар 04-ний өдөр зохион байгуулж сургалтад 37 байгууллагын… Дэлгэрэнгүй… »

Дотоод аудитын албаны 2018 оны төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт

Дотоод аудитын албаны 2018 оны төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт

  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүрэг болгосон буюу тусгайлсан төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтууд: Жилийн эцсийн байдлаар  ТЕЗ-ийн захирамжаар үүрэг болгосон тусгайлсан  аудитын ажил 2, Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжийн дагуу 1 нийт… Дэлгэрэнгүй… »

Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт

Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт

Тус онд эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж Албаны даргын  2018 оны А/02 дугаар тушаалаар баталсан. Дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний  27 байгууллагуудын эрсдэлийн түвшинг 1-р улиралд үнэлэн үзэхэд… Дэлгэрэнгүй… »

Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний хуваарь

Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний хуваарь