List/Grid

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА Subscribe to ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2019 оны эхний 4 сарын худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2019 оны эхний 4 сарын худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2019 оны эхний 4 сарын худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан

2019 оны эхний 9 сарын байдлаарх орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл, Худалдан авах ажиллагааны албаны тендер сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын ажлын тайлан

2019 оны эхний 9 сарын байдлаарх орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл, Худалдан авах ажиллагааны албаны тендер сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын ажлын тайлан

2019 оны эхний 9 сарын байдлаарх Худалдан авах ажиллагааны албаны тендер сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын ажлын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны албаны шилэн дансны мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагааны албаны шилэн дансны мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагааны албаны шилэн дансны мэдээлэл

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ХАААлба 2019 оны тайлан

ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ДҮҮРГИЙН ХАААЛБАНЫ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ