List/Grid

АРХИВ АЛБАН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТ Subscribe to АРХИВ АЛБАН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТ

Багануур дүүргийн 47 байгууллагын   архивын баримтад   нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

Багануур дүүргийн 47 байгууллагын архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ИЛТГЭХ ХУУДАС
 Багануур дүүргийн 47 байгууллагын   архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай
2017 оны 10 дугаар сарын 25                    … Дэлгэрэнгүй… »