List/Grid

А ТУШААЛ Subscribe to А ТУШААЛ

А/19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

А/19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

А/28 Хөрөнгө гаргах тухай

А/28 Хөрөнгө гаргах тухай

А/26 Засаг даргын тамгын газрын дулааны узель зангидах, засвар үйлчилгээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/26 Засаг даргын тамгын газрын дулааны узель зангидах, засвар үйлчилгээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/25 Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/25 Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/24 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

А/24 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

А/23 Хөрөнгө хасах тухай

А/23 Хөрөнгө хасах тухай

А/22 Компьютер дансанд бүртгэх тухай

А/22 Компьютер дансанд бүртгэх тухай

А/21 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/21 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/18 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/18 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/15 Албан тушаал өөрчлөн томилох тухай

А/15 Албан тушаал өөрчлөн томилох тухай